ППД

Первова Марина

Категорія: ППД
Опубліковано: Понеділок, 24 грудня 2012, 20:33
Автор: Мохова Марія
Перегляди: 3501

126


Первова Марина Марківна

зав. кафедрою іноземної філології,

вчитель англійської мови вищої категорії,

вчитель-методист

 

1. Інформація про автора

Прізвище, ім’я, по батькові: Первова Марина Марківна

Рік народження: 1964

Фах: учитель англійської мови

Звання, нагороди: звання «учитель-методист», грамоти управління освіти виконкому Миколаївської міської ради, Почесні грамоти обласної ради, 5-разовий регіональний переможець, національний переможець Українсько-Американської програми “Премії за досягнення в викладанні англійської мови”, стажування в США, виступ на міжніродній конференції в м.Колумбія, Південная Кароліна, 2002 р.; 2-разовий півфіналіст програми “Партнерство в освіті”, 2002, 2004 р.; 3-разовий номінант Всеукраїнського конкурсу “Панорама творчих уроків – 2005, 2006, 2007”; національний переможець конкурсу “Панорама творчих уроків - 2008»; переможець міського етапу конкурсу «Вчитель року -1997», грамота Міністерства освіти і науки України, присвоєно звання “Кращий педагогічний працівник» в номінації «вчитель англійської мови», 2008 р.; переможець І, ІІ етапів, «дипломант» ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року -2009».

Педагогічний стаж: 19 років.

Посада: вчитель англ.мови вищої категорії, вчитель-методист, зав.кафедрою іноземної філології.

Адреса досвіду: Миколаївська спеціалізована І-ІІІ ступенів школа № 22 з поглибленим вивченням англійської мови з 1-го класу.

   2. Інформація про досвід

Тема: розвиток іншомовної комунікативної компетенції учнів шляхом впровадження інноваційних технологій як засіб формування особистості.

Ким і коли вивчався досвід: заступником директора з навчально-виховної роботи Колесник І.І. - 2008-2009 навч.рік .

Ідея досвіду: розвиток комунікативної компетенції учнів на уроках англійської мови, занурення дітей у різноманітні ситуації, близькі до життєвих реалій; спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації; перетворення репродуктивного навчання на цікавий життєтворчий процес активного діалогу учителя з учнем, учня з іншим учнем, учня з учителем та реагування на свого співрозмовника.

Мета: навчити учнів коректно використовувати   граматичні, лексичні, семантичні структури англійської мови в комунікативно-зорієнтованих ситуаціях; активізувати навички усного мовлення для автентичного спілкування з носіями мови; ознайомити учнів з культурною спадщиною англомовних країн; виховувати компетентну особистість, гідного громадянина демократичного суспільства.

         Короткий зміст: Сучасний зміст іншомовної освіти має рівневий харак­тер і зорієнтований на вимоги до володіння іноземної мови в системі рівневих стандартів Ради Європи. Ви­значені цілі навчання відповідно до сучасних завдань навчання зорієнтовані на розвиток іншомовної комуні­кативної компетенції (мовленнєвої, мовної, соціокультурної, навчально-пізнавальної) та розвиток і вихован­ня учнів засобами іноземної мови. (Про вивчення іноземних мов у 2008-2009 році. Англійська мова і література № 22-23, серпень 2008 року).

Впровадження в практику навчання іноземних мов комунікативно-орієнтованого підходу було здійснено з метою збереження і збагачення багатої мовної і культурної спадщини різних народів, для інтенсивного обміну науково-технічною інформацією, досягненнями в галузі культури, підвищення мобільності людей. Визначальним принципом цього підходу є орієнтація на оволодіння мовою як засобом спілкування в реальних життєвих ситуаціях, які дозволяють вільно орієнтуватись і комфортно почуватись у країні, мова якої вивчається.

Актуальність досвіду полягає в тому, що іншомовна комунікативна компетенція учнів виконує вирішальну роль в реалізації практичної мети навчання іноземної мови та освіти в цілому. Сьогодення змінює саму філософію освіти та її акценти. Інтеграція України в Євросоюз, входження нашої країни до Ради Європи у 1996 році стали поштовхом до зміни пріоритетів сучасної освіти: перетворення учня з носія академічних знань у людину активну, компетентну, соціально пристосовану, налаштовану не лише на спілкування щодо обміну інформацією, а й на соціалізацію в суспільстві з метою практичного використання здобутих знань. Нормативні та базові документи (Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти, Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, Концепція навчання іноземних мов у середній загальноосвітній 12-річній школі, навчальні програми з іноземних мов) направлені на формування всебічно розвиненої особистості, підготовленої та пристосованої до умов гуманізації і демократизації суспільства.

Виконуючи свою функцію як головного засобу спілкування, іншомовна комунікативна компетенція в той же час сприяє особистісному розвитку учня в контексті «полілогу культур».

Вибір саме такої теми педагогічного досвіду був зумовлений:

проблемою коректного відображення учнями комунікативних ситуацій, близьких до життєвих реалій;

використанням певних лексичних одиниць і відповідних до ситуації спілкування стилістичних структур;

необізнаністю учнів з вибором вірної стратегії спілкування, норм поведінки й етикету відповідно до культурних особливостей носія мови;

темою методичного об’єднання вчителів кафедри іноземних мов, а саме «Розвиток навчальних компетенцій школярів через впровадження інноваційних технологій»;

апробацією нових підручників видавництва Pearson Education LONGMAN.

                      Cаме інноваційні технології реалізації педагогічної ідеї допомагають зробити процес навчання інтенсивнішим на основі виконання дітьми різних завдань, зумовлюють краще та глибше розуміння матеріалу, що вивчається, розширюють можливості диференціації завдань за рівнем складності, підвищують мотивацію вивчення навчального предмету та зацікавленість ним. Ці технології породжують позитивне ставлення до процесу навчання.

1) Розминки на початку уроку

2)Іншомовну комунікативну компетенцію доцільно розвивати через прислів’я та приказки

3) Проблемні ситуації

4) Комунікативно-орієнтовані ситуації

5) Іншомовна комунікативна компетенція формується через опорні схеми.

6) Використання інтерактивних технологій на уроках англійської мови

7) Дискусія передбачає різноманітність навчальних технологій.

8) Навчання іншомовної комунікативної компетенції відбувається шляхом групової роботи

9) Рольова гра і драматизація вдосконалюють іншомовну комунікативну компетенцію і є найулюбленішими формами роботи школярів.

10) Формування всіх компонентів комунікативної компетенції учня (лінгвістична, соціолінгвістична, дискурсивна, соціокультурна, стратегічна) здійснюється через сприйняття аудіо/відео матеріалів

11) Запозичення американського досвіду під час стажування у Державному університеті штату Монтана, Боузмен, США

Експертна оцінка: Враховуючи всі ці провідні види діяльності, вчитель має моделювати мовленнєві ситуації для тренінгу у спілкуванні, коректно й позитивно коментувати оцінки, створювати ситуації успіху для кожного, хто навчається, розвивати позитивне ставлення до мови. Формуючи іншомовну комунікативну компетенцію, учитель не просто повідомляє знання, але й організує пізнавальну діяльність учнів, створює умови для висловлення власної думки, ставлення до матеріалу, що вивчається, співвідносячи його з соціумом.

Отже, освіченість, інтелект особистості, здатність постійно самовдосконалюватися, прагнути творчого підходу до вирішення проблем стають визначальною передумовою успіху нашого суспільства, прогресу цивілізації в цілому.

Запропоновано систему роботи над розвитком комунікативної компетенції учнів. Використання ППД дає змогу сформувати особистість з міцними заннями й пізнавальним досвідом, високим рівнем комунікатвної компетентності, стійким прагненням удосконалювати іншомовні вміння та навички, розвивати творчі здібності учнів.

Схвалено (ким, коли):

Заходи щодо розповсюдження досвіду:

1) виступ на методичному об’єднанні кафедри іноземної філології – березень 2009

2) виступ на заключній педраді з презентацією власного педагогічного досвіду – квітень 2009

3) виступ на методактиві при МОІППО – вересень 2009 р.

4) виступ перед майбутніми учасниками конкурсу «Учитель року-2010» - жовтень 2009

5) демонстрація відкритого уроку для вчителів міста 30.09.09 (5-Г клас).

6) проведення семінару-практикуму для вчителів міста та області (курси підвищення кваліфікації) – листопад-грудень 2009 р.